Invited Speakers

Yu-Yen Chang (NCHU)
Ke-Jung Chen (ASIAA)
Cheng-Yu Kuo (NSYSU)
Ellis Owen (NTHU)
Yen-Chen Pan (NCU)
Hung-Yi Pu (NTNU)
Hsiang-Yi Yang (NTHU)
 
Last Updated: July 30th