Invited speakers

Alessandro Gaz (Nagoya U)
Ulrich Haisch (Max Planck Institute, Munich)
Yu-Kuo Hsiao (Shanxi Normal U)
Akimasa Ishikawa (KEK, Japan)
Shinya Kanemura (Osaka U)
Ryuichiro Kitano (KEK)
Pyungwon Ko (Korea Insititute for Advanced Study)
Liang Li (Shanghai Jiao Tong U)
Ying Li (Yantai U)
Bo-Qiang Ma (Peking U)
Michael G. Schmidt (U of New South Wales)
Abner Soffer (Tel Aviv U)

Yuan-Hann Chang (NCU)
Chian-Shu Chen (TKU)
Chuan-Hung Chen (NCKU)
Chun-Khiang Chua (CYCU)
Jiunn-Wei Chen (NTU)
Wei-Shu Hou (NTU)
Yee Hsiung (NTU)
Girish Kumar (NTU)
Hsiang-nan Li (AS)
Guey-Lin Lin (NCTU)
Bo-Qiang Lu (NTU)
Xiao-Dong Ma (NTU)
Martin Spinrath (NTHU)
Jusak Tandean (NCTS)
Modak Tanmoy (NTU)
Henry Tsz-king Wong (AS)
Meng-Ru Wu (AS)
Kwei-Chou Yang (CYCU)
Yi Yang (NCKU)
Tzu-Chiang Yuan (AS)
Chen Zhang (NCTS)