Organizing Committee

Nabarun Chakrabarty (NCTS)
Cheng-Wei Chiang (NTU)
Giovanna Cottin (NTU)
Ujjal Dey (NTU)
Xiao-Gang He (NTU)
Gang Li (NTU)
Jusak Tandean (NTU/NCTS)
Xing-Bo Yuan (NCTS)