Invited speakers

Spencer Chang (U. of Oregon)
Yuan-Hann Chang (NCU)
Wei Chao (BNU, China)
Chong-Sun Chu (NTHU)
Tzihong Chiueh (NTU)
Chao-Qiang Geng (NTHU)
Hong-Jian He (SJTU, China)
Wo-Lung Lee (NTNU)
Feng-Li Lin (NTNU)
Jiwoo Nam (NTU)
Kin Wang Ng (ASIOP)
Teppei Okumura (ASIAA)
Seongchan Park (Yonsei U., Korea)
Wan-Il Park (KIAS, Korea)
Stefano Profumo (UCSC, USA)
Misao Sasaki (IPMU, Japan)
Hsi-Yu Schive (NTU)
Gabriel Torrealba (ASIAA)
Keiichi Umetsu (ASIAA)
Ray Volkas (ARC, CoEPP, Australia)
Henry Wong (ASIOP)
Meng-Ru Wu (ASIOP)
Xun Xue (East China Normal University)