Invited speakers

Katsushi Ito (Tokyo Institute of Technology)
Seok Kim (Seoul National University)
Per Kraus (UCLA)
Konstantinos Sfetsos (National & Kapodistrian University of Athens)
Sang-Jin Sin (Hanyang University)

Chuan-Tsung Chan (THU)
Chiang-Mei Chen (NCU)
Chong-Sun Chu (NCTS, NTHU)
Choon-Lin Ho (Tamkang U)
Pei-Ming Ho (NTU)
Kazuo Hosomichi (NTU, NCTS)
Hsien-Chung Kao (NTNU)
Peter Koroteev (UC Davis)
David Lin (NCTU)
Feng-Li Lin (NTNU)
Kin-Wang Ng (AS)
Wen-Yu Wen (CYCU)
Siye Wu (NTHU, NCTS)
Yi Yang (NCTU)
Chen-Pin Yeh (NDHU)
Konstantinos Zoubos (Pretoria U)