Invited Speakers

Invited Speakers:
Chuan-ren Chen (NTNU)
Ki-Young Choi (Chonnam National U.)
Eung Jin Chun (KIAS)
Jason Lott Evans (KIAS)
Masashi Hayakawa (Nagoya U.)
Junji Hisano (Nagoya U.)
George Wei-shu Hou (NTU)
Jennifer Pai-hsien Hsu (NTHU)
Yu-tin Huang (NTU)
Ryusuke Jinno (KEK)
Wai-Yee Keung (UIC)
Seyong Kim (Sejong U.)
Kazunori Kohri (KEK)
Chia-ming Kuo (NCU)
Masafumi Kurachi (KEK)
Guey-lin Lin (NCTU)
Shigeki Matsumoto (Kavli IPMU)
Kyohei Mukaida (Kavli IPMU)
Mihoko Nojiri (KEK)
Kin-ya Oda (Osaka U.)
Myeonghun Park (IBS/CTPU)
Jeonghyun Song (Konkuk U.)
Masahiro Takimoto (KEK)
Po-yan Tseng (NTHU)
Chaehyun Yu (AS) 

Organizing Committee:
KEK:
Motoi Endo
Ryuichiro Kitano
Mihoko Nojiri
Yutaka Sakamura
KIAS:
Eung Jin Chun
Pyungwon Ko
NCTS:
Kingman Cheung (NTHU)
Cheng-Wei Chiang (NCU)
     Tzu Chiang Yuan (AS)
 
 

 

Last Updated: 05/10/16